• Start
  • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 


Erfgoedlogies Erve Ensink

Terminologie

De termen Erfgoedlogies Erve Ensink, Erve Ensink, vakantiewoning Erve Ensink, vakantiewoning, vakantiehuis en erfgoedlogies zijn termen voor  Erfgoedlogies Erve Ensink te Schoonebeek.

Gast: een persoon die het vakantiehuis heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die het vakantiehuis heeft gereserveerd.
De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van het vakantiehuis, of namens de eigenaar van het vakantiehuis,  het vakantiehuis beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Erfgoedlogies Erve Ensink.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.1.      Erfgoedlogies Erve Ensink 

1.1    Het vakantiehuis is beschreven in de website www.erve-ensink.nl.  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in het vakantiehuis ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2    Het minimum verblijf in Erfgoedlogies Erve Ensink is drie nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

1.3    Het vakantiehuis is 24 uur per dag toegankelijk. Het is een vrijstaand vakantiehuis en  kan door gasten zelfstandig worden geopend en afgesloten.

1.4    Geluidsoverlast met name tussen 22:00 ur en 7:00 dient te worden voorkomen.

1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan, gelieve wel om een asbak te gebruiken.
1.5.a Het gebruik van een eigen BBQ met open vuur is niet toegestaan ivm het rieten dak. Er is een tafelbbq te leen. 

1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij het vakantiehuis, tenzij bij boeking aangemeld.

1.8    Inchecken vanaf 16.00 uur, uitchecken uiterlijk 10.00 uur. 

1.9    Erfgoedlogies Erve Ensink is niet geschikt voor minder-validen en invaliden ivm aanwezigheid trap voor slaapkamers. 

1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor het vakantiehuis aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.11  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen

1.13  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Erfgoedlogies Erve Ensink ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.14  Gasten van Erfgoedlogies Erve Ensink dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in het vakantiehuis ter inzage ligt. 

1.15  Erfgoedlogies Erve Ensink is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01164447.2.0    Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW, bedlinnen, handdoeken, koffiebonen en thee.

2.2.    De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (jaarlijks vastgesteld door de gemeente Emmen) en kosten eindschoonmaak. 

2.3    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.4    Tarieven van het vakantiehuis zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.5    Alle vermeldingen op de website van het vakantiehuis (www.erve-ensink.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het vakantiehuis is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.3.0    Reservering en Betaling

3.1    De reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangeegaan.  

3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Erfgoedlogies Erve Ensink.

3.3    Voor reserveringen dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 5 dagen na reservering te worden voldaan aan Erfgoedlogies Erve Ensink. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.

3.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:

Erve Ensink

Rabobank Emmen-Coevorden

IBAN nr.:NL27 RABO 0152 5502 08

BIC: RABONL2U

3.5    Betaling van het (restant)bedrag dient voor het uitchecken te worden voldaan in het vakantiehuis. Betaling kan contant of per bank worden voldaan. Er is geen pin mogelijkheid. Creditcards worden niet geaccepteerd.


4.0    Annulering

4.1    Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de eigenaren te melden zodat de vrijgevallen periode alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.

4.2    Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder.
Deze bestaat uit:

    • 4.2.1 Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs. 

    • 4.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
    • 4.2.3. Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.

4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.

4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per post of via het contactformulier op de website of per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden doorgegeven.

4.5    Erfgoedlogies Erve Ensink heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast. 


5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en het vakantiehuis accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door het vakantiehuis of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het vakantiehuis accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 

5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4     De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

5.5    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van het vakantiehuis worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5.6   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan het vakantiehuis eigenaar te versturen.

5.7    Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het vakantiehuis.     6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan het vakantiehuis voor te leggen. Het vakantiehuis dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.7.0    Overmacht

7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is het vakantiehuis gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van het vakantiehuis kan worden gevergd.8.0    Aansprakelijkheid

8.1    Het vakantiehuis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het vakantiehuis tegen aanspraken dienaangaande. Het vakantiehuis is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het vakantiehuis.

8.2     Het vakantiehuis kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het vakantiehuis.

8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van het vakantiehuis, indien en voor zover het vakantiehuis uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het vakantiehuis is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van het vakantiehuis in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4    Het vakantiehuis aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.9.0    Privacy

9.1    Het vakantiehuis zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

9.2    Door de reservering definitief te maken geeft u toestemming om onze nieuwsbrief (maximaal 6x per jaar) aan u toe te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

9.3    Erfgoedlogies Erve Ensink is wettelijk verplicht uw naam, adres en woonplaat inclusief het aantal personen en aantal overnachtingen door te geven aan gemeente Emmen i.v.m. de opgave van de toeristenbelasting. 

9.4.     Erfgoedlogies is wettelijk verplicht om de bedrijfsadministratie 7 jaar te bewaren. In deze bedrijfsadministratie is factuur met uw adressering opgenomen. Na 7 jaar wordt het vernietigd.

9.5.     Erfgoedlogies Erve Ensink krijgt via onze website uw naam en adres gegevens door, wij updaten de website regelmatig om lekken te voorkomen.


10    Slotbepaling
10.1   Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2   Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3   Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4   Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.